top of page
Will (1 of 1).jpg

Let's Move Denver Forward!

Everyone Deserves a Seat at the Table | Will Chan for Denver
Phát video

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cho thành phố và địa hạt Denver mỗi ngày càng tốt đẹp hơn. 

Gặp    

Will Chan là Denverite, thế hệ đầu tiên trong một gia đình di cư.  Bởi vì là một người đã sinh ra và lớn lên ở thành phố Denver, nên lúc nào Will cũng mong muốn sẽ xây dựng thành phố Denver được an toàn, tốt đẹp, và thịnh vượng hơn cho các cư dân Denver.

 

Trong suốt bao nhiêu năm làm việc công ích cho thành phố, Will đã phối hợp với các hội đoàn, các đảng phái để mang đến sự bình đẳng.  Xác định vai trò lãnh đạo của thành phố để mang đến tất cả những điều tốt nhất cho quý vị.

 tầm nhìn của bạn cho Denver

với chúng tôi

đến của chúng tôi
chiến dịch

bottom of page